Lesung aus den Schriften Martin Bubers

07 Mar 2020
17:00 - 18:30
Maternussaal

Lesung aus den Schriften Martin Bubers

Dr. Wolfgang Krone (Buber-Gesellschaft), musikalische Begleitung Klezmergruppe „Shtetl-Tov“